Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford.

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do Szkoły

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford (Guildford) jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji Szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

1.2. Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.

1.3. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 2, zawierających wszystkie dane dziecka, dane kontaktowe Rodziców/Opiekunów oraz zobowiązania Rodziów/Opiekunów wobec Szkoły.

2. Kryteria przyjmowania dzieci do Polskiej Szkoły Sobotniej oraz przenoszenia dzieci do klas wyższych

Do Polskiej Szkoly Sobotniej w Milford (Guildford) mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

2.1. O przyjmowaniu do Szkoły i kwalifikacji do poszczególnych klas decyduje w kolejności:

a) Wiek dziecka i jego umiejętności socjalne.
b) Umiejętności jezykowe dziecka

Dla dzieci będą organizowane testy kwalifikacyjne. Na podstawie wyników tych testów będzie podjęta decyzja o zapisaniu dziecka do właściwej klasy.

2.2. Testowi kwalifikacyjnemu będą poddawane dzieci:

a) Na pisemny wniosek Rodzica, skierowany do Dyrektora Szkoły
b) Na wniosek nauczyciela danej klasy.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie Opinii Rady Pedagogicznej.

2.3. Grupy nauczania w Polskiej Szkole Sobotniej w Milford.

Przedszkole: wiek od 3-5 lat
Zerówka: wiek od 5 lat
Klasa I: wiek 5-6 lat
Klasa II: wiek 6-7 lat
Klasa III: wiek 7-8 lat
Klasa IV: wiek 8-9 lat
Klasa V: wiek 9-11 lat
Klasa VI: wiek 11-12 lat
Klasa VII: wiek 12-13 lat
Klasa GCSE: młodzież w wieku ok. 14-15 lat
Klasa A Level: młodzież w wieku ok. 15-18 lat

Zajęcia dodatkowe: Religia, Historia, Nauka o Polsce

Przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy wiekowej moze ulec zmianie w zależności od możliwości Szkoly lub określonych, innych czynników, np. ilości uczniów w danej grupie w danym roku, ilości nauczycieli, umiejętności ucznia, itp.

3. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

3.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się (w miarę możliwości) w drugą sobotę września i kończą w pierwszą lub drugą sobote lipca.

3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.45 i kończą o godzinie 13.00, za wyjątkiem grupy przedszkolnej, która ma krótsze godziny zajęć. Godziny szkolne moga ulec zmianie z uwagi na potrzeby Szkoly. W takim wypadku Rodzice i uczniowie beda o tym poinformowani z wyprzedzeniem.

3.3 Rozkład zajęć szkolnych bedzie podany na poczatku roku szkolnego. Nauczanie Religii jest włączone w rozkład zajęć; dzieci nie uczęszczające na Religię będą miały w tym czasie zorganizowane inne zajęcia z języka polskiego.

4. Uczniowie

4.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford (Guildford) mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku 4–18 lat.

4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.

4.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły.

4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem.

4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły.

4.6. Uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić na lekcje.

4.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

4.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.

4.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji.

4.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru Opiekuna.

4.11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

4.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren Szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.

4.13. Uczniom nie wolno przynosić do Szkoły żadnych przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, tablety, laptopy, gry itp, ktore wpływaja ujemnie na proces nauczania. W przypadku zlamania tego zakazu, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w razie ich uszkodzenia lub zaginięcia.

4.14. Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem dziecka ze Szkoły.

4.15. Do Szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

4.16. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w Szkole nauczyciel bądź Dyrektor Szkoły ma prawo wysłać pisemne upomnienie do Rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać skreślony z listy uczniów.

5. Rodzice

5.1. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni którzy posyłają dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford wchodzą w skład Rady Rodziców. Rada Rodziców wybiera spomiędzy siebie 4-osobowy Komitet Rodzicielski oraz Przewodniczącego Rady Rodziców, którzy pomagają w zarządzaniu Szkołą. Przewodniczący Rady Rodziców – zgodnie ze Statutem - wchodzi w skład Zarządu Szkoły.

5.2. Przewodniczacy Rady Rodziców jest odpowiedzialny za współpracę z Zarzadem Szkoły oraz za pracę Komitetu Rodzicielskiego, przewodniczy spotkaniom Rodziców w celu organizacji imprez Szkolnych (Uroczystości Św. Mikolaja, rozpoczęcia I zakończenia roku szkolnego, imprezy zbierające fundusze dla Szkoły), pomocy w reklamowaniu Szkoły i pozyskiwaniu Sponsorów dla Szkoły, pomocy w utrzymywaniu dyscypliny w Szkole podczas przerw, przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji szkolnych, itp.

5.3. Rodzice zobowiązani są do:

a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
c) uczestniczenia w zebraniach Szkolnych,
d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,
e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie; dzieci, których Rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej nie powiadomią dyrektora Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ostatecznie mogą byc skreślone z listy uczniów,
f) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do Szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
h) upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka,
i) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły; decyzję o wycofaniu dziecka ze Szkoły powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie,
j) regularnego posyłania dzieci do Szkoły na sobotnie zajęcia,
k) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole,
l) pomocy w organizowaniu uroczystości Szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

5.4. Rodzice lub Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w Szkole.

6. Opłata za Szkołę

6.1. Opłata za Szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet.

6.2. Budżet Szkoły zatwierdza Zarząd Szkoły.

6.3. Budżet i opłata za Szkołę są ustalane corocznie, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok szkolny.

6.4. Wysokość i harmonogram opłat będą co roku oficjalnie ogłaszane na poczatku roku szkolnego.

6.5. W wysokość opłaty za Szkołę wliczona jest opłata członkowska na Polską Macierz Szkolną (PMS), w wysokości £1.00 (jednego funta) na rok szkolny. Opłata członkowska PMS może ulec zmianie na początku każdego nowego roku szkolnego, zgodnie z wytycznymi PMS publikowanymi na jej stronie internetowej.

6.6. W wyjątkowych wypadkach i zawsze na pisemny wniosek Rodziców ucznia/ów, Dyrektor Szkoły może częściowo obniżyć wysokość opłaty za Szkołę. Wnioski te rozpatrywane są indywidualnie.

6.7. Z uwagi na fakt, że Szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Zarząd Szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły.

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Milford wchodzi w życie dnia 13 września 2014

III. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 1

IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2