Historia Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Milford działa nieprzerwanie od 1987 roku i jest kontynuacją szkoły sobotniej, która rozpoczęła swoją działalność w obozach demobilizacyjnych Wojska Polskiego na terenie hrabstwa Surrey w Wielkiej Brytanii.

Chociaż scena polityczna i pozycja Polski w świecie uległa znaczącej zmianie od czasów II wojny światowej, a także w okresie posolidarnościowym w 1990 roku — cele szkoły pozostały prawie identyczne: nauczanie języka polskiego oraz podtrzymanie tradycji i kultury polskiej.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w maju 2004 roku i od tego czasu Polacy mogą się swobodnie poruszać po Europie i bez żadnych trudności osiedlać się i podejmować pracę w większosci krajów unijnych. Sytuacja ta doprowadziła do znacznego (i nagłego) zwiększenia się liczby Polaków mieszkajacych na terenie Wielkiej Brytanii.

Polacy zakładają tutaj swoje nowe rodziny i tutaj przychodzą na świat ich dzieci. W związku z tym istnieje potrzeba istnienia szkół polskich, które konsekwentnie nauczają dzieci i młodzież ojczystego jezyka, kultury, tradycji i miłości do Polski, ojczyzny ich rodziców. Dużą grupę uczniów szkoły w Milford stanowią dzieci urodzone w Polsce, których rodzice pragną by ich dzieci kontynuowały naukę języka ojczystego.

Szkoła współpracuje ściśle z Polską Parafią w Milford, gdzie korzystała z pomieszczeń Domu Parafialnego, który wielkim staraniem został zakupiony i odremontowany przez polską społeczność na użytek tutejszych Polaków w czerwcu 1984 roku. Proboszczem parafii był wówczas ksiądz Tadeusz Grzesik. Prezesem Parafii, i jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, był wtedy pan Tadeusz Czuchnicki.

Powojenna polska społeczność wywodziła się głównie z rodzin wojskowych stacjonujących na terenach hrabstwa Surrey, w tzw. obozach demobilizacyjnych utworzonych po zakończeniu II wojny światowej.

Po likwidacji tych obozów wiele rodzin polskich nadal pozostało w Surrey, w okolicach Godalming, Milford, Witley, Elstead, Thursley, Plaistow i Guildford. Część osób wyjechała do Londynu lub innych miejscowości w Anglii w poszukiwaniu pracy lub z przyczyn rodzinnych.

Niestety droga powrotna do Polski była dla większości z nich zamknięta. Wszyscy jednak pozostali Polsce lojalni, zachowali swoją polskość i głęboką miłość do Ojczyzny, która objawiała się uszanowaniem kultury i tradycji polskich, oraz przekazywaniem znajomości języka polskiego następnym pokoleniom.

Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk miejscowych polskich patriotów. Jeden z nich, pan Edward Cios, przekazał znaczny spadek na zakup obecnego Domu Parafialnego. Wielu innych latami oddawało swój własny czas i wysiłek na wyremontowanie i utrzymanie domu, który stał się mieszkaniem polskiego księdza, centrum wielu spotkań Polaków, a także siedzibą Polskiej Szkoły Sobotniej.

Dzięki temu Msze Święte od czasów obozów demobilizacyjnych odbywają się w jezyku polskim, a dzieci z rodzin polskich mają możliwość uczęszczania na lekcje religii, przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, przystąpienia do I Komunii Świętej, Bierzmowania, a potem Sakramentu Małżeństwa. Na terenie parafii odbywają się także pogrzeby w języku polskim.

Polskiej Szkole Sobotniej w Milford nadano imię Tadeusza Czuchnickiego, mieszkańca obozu demobilizacyjnego Wojska Polskiego na tutejszym terenie. Był on wielkim patriotą, wieloletnim, bezinteresownym działaczem i prezesem Parafii w Milford oraz Koła SPK Nr 107 na terenie Surrey. Funkcje te sprawował aż do momentu nagłej śmierci w 1993 roku.

Pan Tadeusz brał aktywny udział w życiu szkoły jako prezes i opiekun z ramienia Koła SPK. Był stałym organizatorem wielu imprez patriotycznych na terenie Surrey — takich jak Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Świętego Mikołaja, Opłatka Parafialnego, Jajka Wielkanocnego, itp. Był też autorem wielu wierszy, które często były recytowane podczas różnych uroczystości. Panu Tadeuszowi zawdzięczamy istnienie obecnej szkoły, dla której był zawsze wielką podporą moralną i niezastąpioną pomocą.

Obecna kadra nauczycielska pracuje równie ciężko i bezinteresownie kontynuując nauczanie języka polskiego wśród nowego pokolenia Polaków. Dzięki istnieniu Polskiej Szkoły Sobotniej młodzież ma możliwość przygotowania się i zdawania egzaminów z języka polskiego jako języka obcego na poziomie małej matury czyli GCSE, oraz dużej matury AS i A2, uznawanych przez władze szkolne w Anglii. Daje to uczniom lepszy start życiowy ze względu na posiadanie dodatkowych punktów egzaminacyjnych, które często okazują się pomocne przy przyjęciu na wyższe uczelnie.

Szkoła współpracuje ściśle z Polską Macierzą Szkolną (PMS) w Londynie, która ustala program nauczania i wspomaga szkoły sobotnie oferując programy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, oraz dotacje finansowe na zakup pomocy naukowych od władz edukacyjnych w Polsce.

Pierwszymi nauczycielkami w naszej szkole były pani mgr Grażyna Cheshire, dr inż. Zofia Łuklińska, ŚP Księżniczka Natalia Czartoryska, Beata Piwowarek oraz dr Izabella Wilczyński, która obecnie piastuje funkcję skarbnika szkoły.

Inni byli długoletni nauczyciele szkoły sobotniej w Milford to: mgr Ewa Andrzejewska, dr Krzysztof Kucharski, Renata Pater-Kozłowska oraz mgr Katarzyna Wołyńska.

Kierownictwem i organizacją szkoły od 1987 roku zajmuje się dr inż. Zofia Łuklińska, która jednocześnie pełni obowiązki Child Protection Officer dla Szkoly oraz całej polskiej Parafii w Milford. Prezesem Szkoły pozostaje od wielu lat dr Wojciech Machowski, a skarbnikiem dr Izabela Wilczyński.

Przedstawicielką Szkoły, zasiadajacą w Zarzadzie PMS w Londynie jest mgr Antonina Machowska.

Co roku opuszczają szkołę — ze znakomitymi wynikami egzaminów — absolwenci małej (GCSE) i dużej matury (AS/A2) z języka polskiego jako języka obcego. Większość z nich ukończyła uniwersytety w Anglii i osiąga znaczące sukcesy w karierze zawodowej w UK i za granicą.